Bảng nhu cầu rau củ theo độ tuổi và giới tính (uớc tính và khuyến cáo bởi tổ chức sức khỏe thế giới - WHO)

  Nhu cầu ngày Nhu cầu tuần
Rau củ xanh đậm Đỏ và cam Các lọai đậu Giàu tinh bột Rau khác
Trẻ em 2-3 tuổi 200gr 100gr 500gr 100gr 400gr 300gr
4-8 tuổi 300gr 200gr 600gr 100gr 700gr 500gr
Thanh thiếu niên Nữ 9-13 tuổi 400gr 300gr 800gr 200gr 800gr 700gr
14-18 tuổi 500gr 300gr 1,100gr 300gr 1,000gr 800gr
Nam 9-13 tuổi 500gr 300gr 1,100gr 300gr 1,000gr 800gr
14-18 tuổi 600gr 400gr 1,200gr 400gr 1,200gr 1,000gr
Nguời lớn Nữ 19-30 tuổi 500gr 300gr 1,100gr 300gr 1,000gr 800gr
31-50 tuổi 500gr 300gr 1,100gr 300gr 1,000gr 800gr
trên 51 tuổi 400gr 300gr 800gr 200gr 800gr 700gr
Nam 19-30 tuổi 600gr 400gr 1,200gr 400gr 1,200gr 1,000gr
31-50 tuổi 600gr 400gr 1,200gr 400gr 1,200gr 1,000gr
trên 51 tuổi 500gr 300gr 1,100gr 300gr 1,000gr 800gr