Khoai tây còn có nhiều tác dụng với sức khỏe.

Khoai tây
Cần tây

Cần tây

 Cần tây của vuonrau là celery, ép nước hay xào đều ngon. Cần tây đang bán ngoài thị trường loại đậm màu và nhỏ hơn là cần tàu.